ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

По високо специализирана дейност в медицината

ПО ИНВАЗИВНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА и интервенционална рентгенология

 1. Въведение
 1. Инвазивната образна диагностика и интервенционалната рентгенология включват диагностични и терапевтични  процедури, осъществявани под контрола на методи на образната диагностика. Макар и инвазивни, те са свързани с по-малка оперативна травма и с по-малък обем усложнения в сравнение с други лечебни методи, при които не се използва контрола чрез образните методи. В последните години тези методи се развиват с много бързи темпове, като предлагат радикално и/или палиативно лечение.  В държавите, където това лечение се прилага активно (Германия, Франция, Италия, Полша, Англия, Америка, Аржентина, Руска федерация, Индия, Китай, Япония и т.н), то се провежда от  лекари с придобита специалност Образна диагностика. Интерпретацията на образните методи е основно изискване за осъществяване на такива методи.
  1.  Целта на програмата за обучение по Инвазивна образна диагностика и интервенционалната рентгенология е да предложи високо качество на обучението на специалисти по образна диагностика и някои с други специалности за постигане на възможно най-добри резултати от минимално инвазивното лечение в интерес на пациента.
  1. Всички специалисти, практикуващи инвазивни и интервенционални методи под контрола на образните методи преминават общо обучение по инвазивните и интервенционални методи, изложено в настоящата програма.
  1. Програмата е разработена съвместно с Българското дружество по интервенционална рентгенология и е в съзвучие с Европейския Курикулум и Силабус за интервенционална рентгенология на Европейския борд по интервенционална рентгенология (EBIR) и Европейското дружество по кардио-васкуларна и интервенционална рентгенология (CIRSE).
  1. Програмата допълва Стандарта по образна диагностика
  1. Практическото обучение се осъществява в лечебни заведения със структури по образна диагностика от трето ниво, акредитирани за обучение, разполагащо със специалисти, сертифицирани за осъществяване на интервенционална рентгенология и със съответна апаратура и ръководени от хабилитирани преподаватели.
  1. Програмата за високо специализирана дейност по инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология се осъществява на две нива и включва обучение по:
   1. Съдова инвазивна образна диагностика и съдова интервенционална рентгенология
   1. Несъдова инвазивна образна диагностика и несъдова  и онкологична интервенционална рентгенология
   1. Инвазивна и интервенционална неврорентгенология
   1. Първо ниво: общо базово обучение и базово обучение по трите раздела. Успешното приключване дава право за осъществяване на диагностични инвазивни процедури
   1. Второ ниво – високо специализирано обучение по един или повече от горе посочените раздели. Успешното приключване дава право за осъществяване на интервенционални (терапевтични) процедури под контрола на образните методиокриване на първото
   1. Обучението по второ ниво изисква покриване на първо ниво
   1. Всяко ниво от програмата определя компетентността за всяко ниво по отношение на:
    1. Познания
    1. Клиничен опит
    1. Практически умения
 • Продължителност и вид  на обучението:
  • Първо ниво:
   • Обучението от първо ниво обхваща общи принципи и методи на инвазивната образна диагностика и интервенционалната  рентгенология
   • Обучението е с времетраене шест месеца и включва:
    • Теоретично обучение – 15-дневен лекционен курс
    • Практическо обучение – два месеца в база съгласно т.16.
    • Обучение по месторабота под ръководството на специалист, сертифициран по интервенционална рентгенология – три месеца и половина
    • Бази за практическо обучение, първо ниво, отговарящи на т 1.6 са:
     • Клиниката по Спешна образна диагностика на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.
     • Клиниката по образна диагностика на Националната кардиологична болница.
     • Секторът по Инвазивна образна диагностика и Интервенционална рентгенология в УМБАЛ „Св.Иван Рилски
  • Второ ниво
   • Обучението от второ ниво обхваща специализирано теоритично и практическо обучение по разделите от т.18, а именно:
    • Съдова инвазивна образна диагностика и съдова интервенционална рентгенология
    • Несъдова инвазивна образна диагностика и несъдова  и онкологична интервенционална рентгенология
    • Инвазивна и интервенционална неврорентгенология
    • Обучението от второ ниво по Съдова инвазивна образна диагностика и съдова интервенционална рентгенология включва едногодишно обучение, в това число
     • Практическо обучение – три месеца в база съгласно т.16.
     • Обучение по месторабота под ръководството на специалист, сертифициран по интервенционална рентгенология – девет месеца.
     • Бази за практическо обучение, второ ниво по Съдова инвазивна образна диагностика и съдова интервенционална рентгенология, отговарящи на т 1.6 са:
      • Клиниката по Спешна образна диагностика на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
      • Клиниката по образна диагностика на Националната кардиологична болница
    • Обучението от второ ниво по Несъдова инвазивна образна диагностика и несъдова  и онкологична интервенционална рентгенология включва едногодишно обучение, в това число:
     • Практическо обучение – три месеца в база съгласно т.16.
     • Обучение по месторабота под ръководството на специалист, сертифициран по интервенционална рентгенология – девет месеца.
     • База за практическо обучение, второ ниво по Несъдова инвазивна образна диагностика и несъдова и онкологична интервенционална рентгенология е:
      • Клиниката по Спешна образна диагностика на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
    • Обучението от второ ниво по Инвазивна и интервенционална неврорентгенология включва двугодишно обучение, в това число:
     • Практическо обучение – една година в база съгласно т.16.
     • Обучение по месторабота  под ръководството на специалист, сертифициран по интервенционална рентгенология – една година
    • База за практическо обучение, второ ниво по Инвазивна и интервенционална неврорентгенология  е:
     • Сектор по Инвазивна образна диагностика и Интервенционална рентгенология в УМБАЛ „Св.Иван Рилски”.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
  • Програмата за обучението от първо ниво обхваща общи принципи и методи на инвазивната образна диагностика и интервенционалната  рентгенология, а именно:
   • Предпроцедурна неинвазивна образна семиотика, показания
   • Безопасност на пациента, Информирано съгласие, усложнения и третирането им
   • Работа в интервенционален екип
   • Радиационна защита на персонала и пациента
   • Фармакология на контрастните средства
   • Нормативна база
   • Апаратура, материали и устройства
    • Видове съдов достъп приинвазивните и интервенционални процедури
   • Инвазивни методи на образната диагностика
   • Основи на интервенционалната рентгенология
  • Програмата за обучението от второ ниво по Съдова инвазивна образна диагностика и съдова интервенционална рентгенология включва:
   •  Заболявания на артериите
   • Периферна артериална болест
   • Болести на възходящата аорта и съдовете на горния крайник
   • Аневризмални разширения на аортата и дисекация
   • Съдова травма
   • Артерио-венозни малформации в паренхимните органи
   • Заболявания на висцералните съдове
   • Емболизационни методи
   • Болести на венозната система
   • Засягания на горната и долна празна вена
   • Достъп  при хемодиализиза
  • Програмата за обучението от второ ниво по Несъдова инвазивна образна диагностика и несъдова  и онкологична интервенционална рентгенология включва
   • Основи на интервенционалната онкология
   • Съдова интервенционална онкология
   •  Несъдова интервенционална онкология
   • Засягания на висцералните артерии
   • Дрениране на абсцеси на паренхимни органи
   • Дрениране на плевралните изливи
   • Ендопластика на храносмилателния тракт
   • Дрениране и стентиране на билиарната система
   • Третиране на уретералната обструкция
   • Дрениране на периренални колекции
   • Интервенции при транплантиран бъбрек
   • Дрениране на абсцес
   • Емболизации на тумори на бъбрека, на простатата, на миоми
   • Биопсии на мускулоскелетната система
   • Вътреставно инжектиране
   • Други
  • Програмата за обучението от второ ниво по Инвазивна и интервенционална неврорентгенология  включва
   • Компютъртомографска и магнитно-резонансна образна диагностика на съдовите заболявания на централната нервна система
   • Патофизиология на съдово-мозъчните заболявания
   • Индикации и контраиндикации за ендоваскуларно лечение
   • Алтернативните терапии  на ендоваскуларното лечение
   • Материали и консумативи при невроинтервенционалните процедури – катетри, игли,  водачи, микрокатетри, микроводачи, стентове, други
   • Остри мозъчни съдови инциденти при:
    • мозъчни аневризми
    • мозъчни АВМ
    •  хиперваскуларни Ту
    • Остри исхемии
   • Оценка и грижа на пациенти с мозъчно-съдови заболявания
   • Грижа за спешни пациенти със съдова патология
   • Заболявания на супрааорталните клонове на аортата
   • Интервенции върху гръбначния стълб – третиране на прешленни фрактури


КОНСПЕКТ

ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПЪРВО НИВО НА ПРОГРАМАТА ПО ИНВАЗИВНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА И ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ

 1. Принципи техника, показания, противопоказания на  неинвазивните методи  за образната диагностика (в контекста на последващи инвазивни и интервенционални процедури): ултразвук и доплер, нормални и абнормни вълни, основни изследвания
 2. Принципи техника, показания, противопоказания на  неинвазивните методи  за образната диагностика (в контекста на последванщи инвазивни и интервенционални процедури: КТ и КТ ангиография, протоколи за контрастно усилване, предимства и недостатъци, дози
 3. Принципи техника, показания, противопоказания на  неинвазивните методи  за образната диагностика (в контекста на последванщи инвазивни и интервенционални процедури: Магнитен резонанс, Магнитна резонансна ангиография,  секвенции с контраст и без контраст, предимства и недостатъци
 4. Фактори при избор на контрастни средства, уроангиографски средства, ограничаване на нефротоксичността, кортико-стероидна профилактика, лечение при странични явления
 5. Образна анатомия на сърдечно-съдовата система и  областите на интерес за инвазивната образна диагностика.
 6. Физиология и патофизиология на сърдечносъдовата система
 7. Артериална пункция: анатомия на  ингвиналната област, Зелдингерова техника, механизъм на пункцията, приспособления, алтернативни пункционни места
 8. Материали и консумативи в ангиографията
 9. Дигитална субтракция, протоколи и  начини на въвеждане на контрастното средство, основни методи на постобработката
 10. Анатомия и варианти на нормалната анатомия на артериалните и венозни съдове
 11. Аортография на възходящо, торакално и абдоминално ниво
 12. Мезентерико-, хепатико  и реновазография
 13. Каротидна артериография
 14. Периферна аортоартерио графия
 15. Образна диагностика   на артериосклерозата, васкулитите, съдововите аневризми
 16. Усложнения при основните  диагностични инвазивни процедури
 17. Проследяване на пациента в постоперативния период
 18. Сърдечна катетеризация и коронарография
 19. Контрол на позиционираните  катетри при интензироното лечение и реанимацията
 20. Деонтологични въпроси, съгласие на пациента, нормативни актове,
 21. Лъчезащита при интервенционалното лечение
 22. Съгласие на пациента, предпроцедурни изследвания, контрол на съсирването и корекции
 23. Биопсии
 24. Предимства и недостатъци  на  различните образни  методи за контрол
 25. Материали и консумативи, планиране на  достъпа
 26. Основни  усложнения при биопсия в зависимост от спецификата на органа
 27. Алгоритми за лечение на усложненията
 28. Консумативи за дренаж на абсцеси, течност съдържащи колекции
 29. Особености на показания при различните органи
 30. Троакар и зелдингерова техника
 31. Микробиология, антибиотиково лечение при аспирация на абсцеси
 32. Контрол и лечение при дълготраен дренаж
 33. Директни методи на холангиографията, хепатобилиарен дренаж, техники , показания, усложнения, проследяване и лечение
 34. Интервенционална урорентгенология
 35. Методи на интервенционалното лечение в мускулоскелетната система – вертебропластика, циментопластика и други
 36. Ангиопластика – механизъм на  действие на балона, показания
 37. Ангиогластика –усложнения в различните анатомични области
 38. Медикаменти при ангиопластиката, интраартериална манометрия при ангиопластика
 39. Усложнения при ангиопластика
 40. Артериално стентиране – принципи, стентове, показания
 41. Артериално стентиране – резултати, усложнения проследяване
 42. Венозни интервенции – венозен достъп
 43. Венозни интервенции – стентиране, резултати, усложнения, проследяване
 44. Емболотерапия – принципи  на емболизация, материали, особености при различните анатомични области
 45. Интервенционална неврорентгенология –   мозъчни аневризми
 46. Интервенционална неврорентгенология –   мозъчни артериовенозни  малформации
 47. Интервенционална неврорентгенология – мозъчен инсулт
 48. Интервенционални процедури в горните отдели на храносмилателния тракт
 49. Интервенционални процедури в долните отдели на храносмилателния тракт

Лъчезащита при интервенционални процедури